STT Tiêu đề Tải về
1 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 tải về
2 Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ tải về
3 Mẫu Phiếu biểu quyết tải về
4 Mẫu Thẻ biểu quyết tải về
5 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán tải về
6 Chi trả tiền lương, tiền thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2019, đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 tải về
7 Phân phối lợi nhuận năm 2019 tải về
8 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tải về
9 Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trần Thế Thành là thành viên HĐQT Công ty tải về
10 Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 tải về
11 Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 tải về
12 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 tải về
13 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành năm 2019 tải về
14 Ban kiểm soát báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 tải về
15 Chương Trình Họp ĐHCĐ Năm 2020 tải về
16 Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ năm 2020 tải về
17 Giấy đăng ký họp ĐHCĐ năm 2020 tải về
18 Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2020 tải về
19 Sơ Yếu Lý Lịch Nguyễn Anh Chung tải về
20 Tờ Trình ĐHCĐ Về Giới Thiệu Nhân Sự Bổ Sung HĐQT Giữa Nhiệm Kỳ tải về
21 Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2019 tải về
22 Giấy ứng cử Thành viên HĐQT Ông Phạm Uyên Nguyên tải về
23 Dự thảo Quy chế làm việc ĐHCĐ 2019 tải về
24 Mẫu Phiếu Biểu Quyết ĐHCĐ Thường Niên 2019 tải về
25 Báo Cáo Hoạt Động Của HĐQT Năm 2018 Phương Hướng 2019 tải về
26 Tờ Trình Để TKV tăng tỷ lệ sở hữu Lên 65% không phải chào mua công khai tải về
27 Báo cáo SXKD Của Giám Đốc Tại ĐHCĐ năm 2019 tải về
28 Báo cáo Của BKS Về Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2019 tải về
29 Báo cáo của BKS Về Thẩm Định BCTC 2018 tải về
30 Báo cáo của BKS về Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám Đốc 2018 tải về
31 Tờ Trình Phê Chuẩn Thành Viên HĐQT tải về
32 Tờ Trình Phân Phối Lợi Nhuận Năm 2018 tải về
33 Báo Cáo Thù Lao HĐQT-BKS 2018 Và Lương HĐQT-BKS 2019 tải về
34 Báo Cáo Tài Chính 2018 Sau Kiểm Toán Tóm Tắt tải về
35 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT tải về
36 Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT tải về
37 Giấy đề nghị ứng cử thành viên HĐQT tải về
38 Giấy đề cử thành viên HĐQT tải về
39 Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT tải về
40 Chương trình họp ĐHCĐ năm 2019 tải về
41 Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ năm 2019 tải về
42 Giấy đăng ký họp ĐHCĐ năm 2019 tải về
43 Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 tải về
44 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tải về
45 Dự thảo quy chế nội bộ quản trị Công ty tải về
46 Dự thảo điều lệ Công ty 2018 theo Thông tư 95 và mẫu của Tập đoàn TKV tải về
47 Tờ trình của HĐQT về thông qua quy chế quản trị công ty năm 2018 tải về
48 Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tải về
49 Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ theo Thông tư 95 tại ĐHCĐ 2018 tải về
50 Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 tải về
51 Báo cáo tài chính năm 2017 tóm tắt sau kiểm toán tải về
52 Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018 của BKS tải về
53 Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018 của BKS tải về
54 Dự thảo quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
55 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tải về
56 Báo cáo thẩm định BCTC năm 2018 của BKS tải về
57 Báo cáo của BKS về việc giám sát hoạt động của HĐQT va Ban Giám đốc điều hành năm 2017 tải về
58 Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của BKS tải về
59 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 tải về
60 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 tải về
61 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2018 tải về
62 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
63 Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2017 tải về
64 Thông báo mời tham dự HĐCĐ bất thường năm 2017 tải về
65 Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017 tải về
66 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017 tải về
67 Nội dung chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2017 tải về
68 Dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 tải về
69 Báo cáo tóm tắt dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh tải về
70 Tờ trình về dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh tải về
71 Chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 tải về
72 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 tải về
73 Thông báo mời tham dự HĐCĐ năm 2017 tải về
74 Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ năm 2017 tải về
75 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2017 tải về
76 Nôi dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 tải về
77 Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS năm 2017 tải về
78 Mẫu đơn ứng cử, đề cử BKS tải về
79 Mẫu đơn ứng cử, đề cử HĐQT tải về
80 Dự thảo quy chế bầu cử HĐQT, BKS tải về
81 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 tải về
82 Báo cáo của BKS v/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017 tải về
83 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 sau kiểm toán tải về
84 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 tải về
85 Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ II tải về
86 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 tải về
87 Tờ trình phê chuẩn thành viên HĐQT Vũ Hồng Cẩm tải về
88 Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty tải về
89 Tờ trình ĐHCĐ về việc giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS khóa III tải về
90 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Phạm Trung Tuấn tải về
91 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Vũ Hồng Cẩm tải về
92 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Sơn tải về
93 Sơ yếu lí lịch ứng viên BKS của bà Trịnh Thị Bích Ngọc tải về
94 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Nguyễn Việt Thanh tải về
95 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Ong Thế Minh tải về
96 Sơ yếu lí lịch ứng viên BKS của bà Phạm Thị Lan Hương tải về
97 Báo cáo tiền thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS và đề xuất tiền thù lao năm 2017 tải về
98 Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 tải về
99 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tải về
100 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay5,103
  • Tháng hiện tại22,180
  • Tổng lượt truy cập3,285,585
60 nam
Phat huy truyen thong
Anh hùng Lao động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây