STT Tiêu đề Tải về
1 Phiếu biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2018 tải về
2 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 tải về
3 Dự thảo quy chế nội bộ quản trị Công ty tải về
4 Dự thảo điều lệ Công ty 2018 theo Thông tư 95 và mẫu của Tập đoàn TKV tải về
5 Tờ trình của HĐQT về thông qua quy chế quản trị công ty năm 2018 tải về
6 Báo cáo của Giám đốc về kết quả SXKD năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tải về
7 Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ theo Thông tư 95 tại ĐHCĐ 2018 tải về
8 Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và thù lao HĐQT, BKS năm 2018 tải về
9 Báo cáo tài chính năm 2017 tóm tắt sau kiểm toán tải về
10 Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2018 của BKS tải về
11 Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc năm 2018 của BKS tải về
12 Dự thảo quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
13 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 tải về
14 Báo cáo thẩm định BCTC năm 2018 của BKS tải về
15 Báo cáo của BKS về việc giám sát hoạt động của HĐQT va Ban Giám đốc điều hành năm 2017 tải về
16 Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018 của BKS tải về
17 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 tải về
18 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2018 tải về
19 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2018 tải về
20 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
21 Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ bất thường năm 2017 tải về
22 Thông báo mời tham dự HĐCĐ bất thường năm 2017 tải về
23 Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017 tải về
24 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2017 tải về
25 Nội dung chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2017 tải về
26 Dự thảo quy chế làm việc và biểu quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 tải về
27 Báo cáo tóm tắt dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh tải về
28 Tờ trình về dự án khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh tải về
29 Chương trình Đại hội Cổ đông bất thường năm 2017 tải về
30 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 tải về
31 Thông báo mời tham dự HĐCĐ năm 2017 tải về
32 Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ năm 2017 tải về
33 Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ năm 2017 tải về
34 Nôi dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 tải về
35 Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS năm 2017 tải về
36 Mẫu đơn ứng cử, đề cử BKS tải về
37 Mẫu đơn ứng cử, đề cử HĐQT tải về
38 Dự thảo quy chế bầu cử HĐQT, BKS tải về
39 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 tải về
40 Báo cáo của BKS v/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2017 tải về
41 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2016 sau kiểm toán tải về
42 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 tải về
43 Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ II tải về
44 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 tải về
45 Tờ trình phê chuẩn thành viên HĐQT Vũ Hồng Cẩm tải về
46 Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty tải về
47 Tờ trình ĐHCĐ về việc giới thiệu nhân sự HĐQT, BKS khóa III tải về
48 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Phạm Trung Tuấn tải về
49 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Vũ Hồng Cẩm tải về
50 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Nguyễn Hồng Sơn tải về
51 Sơ yếu lí lịch ứng viên BKS của bà Trịnh Thị Bích Ngọc tải về
52 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Nguyễn Việt Thanh tải về
53 Sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT của ông Ong Thế Minh tải về
54 Sơ yếu lí lịch ứng viên BKS của bà Phạm Thị Lan Hương tải về
55 Báo cáo tiền thù lao năm 2016 cho HĐQT, BKS và đề xuất tiền thù lao năm 2017 tải về
56 Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017 tải về
57 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tải về
58 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 tải về
59 Dự thảo chương trình Đại hội Cổ đông năm 2016 tải về
60 Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tải về
61 Dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2016 tải về
62 Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 về việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty tải về
63 Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT Phạm Trung Tuấn tải về
64 Tờ trình về nhân sự để bầu thành viên BKS năm 2016 tải về
65 Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS năm 2016 tải về
66 Báo cáo tiền thù lao năm 2015 cho HĐQT, BKS và đề xuất tiền thù lao năm 2016 tải về
67 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 tải về
68 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 tải về
69 Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu thường năm 2016 tải về
70 Tờ trình về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tải về
71 Báo cáo của BKS về việc thẩm định BCTC năm 2015 tải về
72 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015 tải về
73 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 tải về
74 Sơ yếu lí lịch của bà Trần Thị Bích Ngọc tải về
75 Sơ yếu lí lịch của bà Phạm Thị Lan Hương tải về
76 Dự thảo quy chế bầu cử BKS tải về
77 Dự thảo quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 tải về
78 Biên bản họp nhóm đề cử bổ sung thành viên BKS tải về
79 Mẫu đơn xin ứng cử tham gia BKS tải về
80 Danh sách giới thiệu để ủy quyền năm 2016 tải về
81 Giấy ủy quyền Cổ đông là tổ chức năm 2016 tải về
82 Giấy ủy quyền Cổ đông là cá nhân năm 2016 tải về
83 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 tải về
84 Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 tải về
85 Nghị quyết về việc thay đổi thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2016 tải về
86 Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 tải về
87 Tờ trình thay đổi nội dung chương trình HĐCĐ năm 2015 tải về
88 Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 tải về
89 Sơ yếu lí lịch của ông Nguyễn Hoàng Trung - Giám đốc Công ty tải về
90 Sơ yếu lí lịch của ông Phạm Hồng Tài - Chủ tịch HĐQT tải về
91 Tờ trình phê chuẩn các thành viên HĐQT tải về
92 Báo cáo đánh giá giám sát hoạt động của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2014 tải về
93 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 tải về
94 Báo cáo của BKS v/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015 tải về
95 Báo cáo thẩm định BCTC năm 2014 của BKS tải về
96 Danh sách giới thiệu để ủy quyền năm 2015 tải về
97 Báo cáo tiền thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS tải về
98 Giấy ủy quyền Cổ đông là tổ chức năm 2015 tải về
99 Giấy ủy quyền Cổ đông là cá nhân năm 2015 tải về
100 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay2,836
  • Tháng hiện tại38,838
  • Tổng lượt truy cập504,645
An toàn Thực phẩm
Anh hùng Lao động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây