STT Tiêu đề Tải về
1 Báo cáo về ngày trở thành/không còn là cổ đông,nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng tải về
2 Công bố thông tin BCTC giữa niên độ năm 2020 sau kiểm toán tải về
3 Công bố thông tin xử Iý vi phạm về thuế tải về
4 Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2020 tải về
5 Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán tải về
6 Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 tải về
7 Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty tải về
8 Chi trả tiền cổ tức năm 2019 tải về
9 Thay đổi người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin tải về
10 Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
11 Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
12 Công bố thông tin về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
13 Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
14 Công bố thông tin xử lý vi phạm thuế tải về
15 Công bố thông tin BTTC năm 2019 sau kiểm toán tải về
16 Thông báo giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ tải về
17 Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT Công ty tải về
18 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tải về
19 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tải về
20 Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn tải về
21 Công bố thông tin BCTC Quý IV năm 2019 tải về
22 Bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty tải về
23 Công bố thông tin: Nội dung và Chương trình ĐHCĐ 2020 tải về
24 Công bố thông tin: Thay đổi Giám đốc điều hành Công ty và Giám đốc điều hành mỏ tải về
25 Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty tải về
26 Quyết định về việc Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty tải về
27 Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
28 Báo cáo bảng cung cấp thông tin về quản trị Công ty tải về
29 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 tải về
30 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2018 tải về
31 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 tải về
32 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ tải về
33 Công bố thông tin về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn ông Phạm Uyên Nguyên tải về
34 Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ tải về
35 Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty tải về
36 Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2019 tải về
37 Thông báo về việc tôt chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tải về
38 Công bố thông tin về việc Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán tải về
39 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội đồng thường niên năm 2019 tải về
40 Nội dung và chương trình ĐHCĐ 2019 tải về
41 Công bố thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc tải về
42 Kết quả chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT) của Tập đoàn TKV tải về
43 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng tải về
44 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng tải về
45 Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
46 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bánh mì mỏ tải về
47 Công bố sản phẩm nước đóng chai Hà Tu tải về
48 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
49 Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin ban hành Nghị quyết số 35/NQ-VHTC và Quyết định số 2468/QĐ-VHTC "Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ" tải về
50 Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
51 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
52 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2018 tải về
53 Công văn về việc Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT của TKV tải về
54 Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
55 Công bố thông tin về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu THT của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tải về
56 Công bố thông tin BCTC Quý II/2018 tải về
57 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 tải về
58 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 tải về
59 Công bố quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 tải về
60 Nghị quyết thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
61 Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
62 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
63 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
64 Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
65 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 tải về
66 Thông báo thay đổi nhân sự tải về
67 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty tải về
68 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
69 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
70 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hôị đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
71 Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty tải về
72 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017 tải về
73 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 và quyền biểu quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tải về
74 Công bố thông tin về việc bầu chủ tịch HDQT tải về
75 Công bố thông tin về nghị quyết DHCD năm 2017 tải về
76 Công bố thông tin ngày 10 tháng 02 năm 2017 tải về
77 Thông báo về ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2017 tải về
78 Công bố thông tin ngày 25 tháng 01 năm 2017 tải về
79 Công bố thông tin ngày 28 tháng 12 năm 2016 tải về
80 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 05/9/2016 tải về
81 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
82 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 02/8/2016 tải về
83 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 29/7/2016 tải về
84 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tải về
85 Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu THT niêm yết bổ sung tải về
86 Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 tải về
87 Công bố thông tin ngày 18 tháng 7 năm 2016 tải về
88 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 15/7/2016 tải về
89 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ 28/06/2016 tải về
90 Công bố thông tin ngày 23 tháng 6 năm 2016 tải về
91 Công bố thông tin về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tải về
92 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tải về
93 Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán THT tải về
94 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
95 Công bố thông tin ngày 24 tháng 5 năm 2016 tải về
96 Công bố thông tin ngày 20 tháng 5 năm 2016 tải về
97 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2015 tải về
98 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 và cổ phiếu tải về
99 Công bố thông tin về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tải về
100 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập27
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm26
  • Hôm nay2,560
  • Tháng hiện tại144,437
  • Tổng lượt truy cập2,350,659
60 nam
Anh hùng Lao động
Phat huy truyen thong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây