STT Tiêu đề Tải về
1 Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 tải về
2 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2018 tải về
3 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 tải về
4 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan của người nội bộ tải về
5 Công bố thông tin về việc thay đổi tỉ lệ sở hữu của cổ đông lớn ông Phạm Uyên Nguyên tải về
6 Thông báo giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ tải về
7 Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty tải về
8 Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ 2019 tải về
9 Báo cáo Thường Niên 2018 tải về
10 Thông báo về việc tôt chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tải về
11 Công bố thông tin về việc Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán tải về
12 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội đồng thường niên năm 2019 tải về
13 Nội dung và chương trình ĐHCĐ 2019 tải về
14 Công bố thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc tải về
15 Kết quả chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT) của Tập đoàn TKV tải về
16 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng tải về
17 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng tải về
18 Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
19 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bánh mì mỏ tải về
20 Công bố sản phẩm nước đóng chai Hà Tu tải về
21 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
22 Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin ban hành Nghị quyết số 35/NQ-VHTC và Quyết định số 2468/QĐ-VHTC "Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ" tải về
23 Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
24 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
25 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2018 tải về
26 Công văn về việc Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT của TKV tải về
27 Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
28 Công bố thông tin về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu THT của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tải về
29 Công bố thông tin BCTC Quý II/2018 tải về
30 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 tải về
31 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 tải về
32 Công bố quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 tải về
33 Nghị quyết thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
34 Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
35 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
36 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
37 Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
38 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 tải về
39 Thông báo thay đổi nhân sự tải về
40 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty tải về
41 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
42 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
43 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hôị đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
44 Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty tải về
45 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017 tải về
46 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 và quyền biểu quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tải về
47 Công bố thông tin về việc bầu chủ tịch HDQT tải về
48 Công bố thông tin về nghị quyết DHCD năm 2017 tải về
49 Công bố thông tin ngày 10 tháng 02 năm 2017 tải về
50 Thông báo về ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2017 tải về
51 Công bố thông tin ngày 25 tháng 01 năm 2017 tải về
52 Công bố thông tin ngày 28 tháng 12 năm 2016 tải về
53 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 05/9/2016 tải về
54 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
55 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 02/8/2016 tải về
56 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 29/7/2016 tải về
57 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tải về
58 Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu THT niêm yết bổ sung tải về
59 Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 tải về
60 Công bố thông tin ngày 18 tháng 7 năm 2016 tải về
61 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 15/7/2016 tải về
62 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ 28/06/2016 tải về
63 Công bố thông tin ngày 23 tháng 6 năm 2016 tải về
64 Công bố thông tin về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tải về
65 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tải về
66 Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán THT tải về
67 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
68 Công bố thông tin ngày 24 tháng 5 năm 2016 tải về
69 Công bố thông tin ngày 20 tháng 5 năm 2016 tải về
70 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2015 tải về
71 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 và cổ phiếu tải về
72 Công bố thông tin về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tải về
73 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
74 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
75 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2016 tải về
76 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
77 Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
78 Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
79 Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
80 Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
81 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về
82 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về
83 Báo cáo tự giám sát của Công ty 9 tháng đầu năm 2014 tải về
84 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2014 tải về
85 Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng tải về
86 Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng thường niên năm 2014 tải về
87 Quyết định về việc chi trả tiền cổ tức năm 2013 tải về
88 Thông báo chốt danh sách quyền nhận cổ tức năm 2013 tải về
89 Thông báo về việc chuyển tài khoản lưu ký chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Tràng An ( TAS) sang Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) tải về
90 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
91 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012 tải về
92 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 tải về
93 Quyết định tạm thời bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tải về
94 Giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty tải về
95 Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2013 tải về
96 Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2013 và bầu bổ sung thành viên BKS tải về
97 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
98 Khuyến nghị chuyển tài khoản lưu ký chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Tràng An tải về
99 Biên bản họp HĐQT Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin tải về
100 Công bố thông tin bất thường 72 giờ tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,955
  • Tháng hiện tại44,431
  • Tổng lượt truy cập860,118
An toàn Thực phẩm
Anh hùng Lao động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây