STT Tiêu đề Tải về
1 Báo cáo Thường Niên 2018 tải về
2 Thông báo về việc tôt chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tải về
3 Công bố thông tin về việc Báo cáo tài chính năm 2018 sau kiểm toán tải về
4 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại đại hội đồng thường niên năm 2019 tải về
5 Nội dung và chương trình ĐHCĐ 2019 tải về
6 Công bố thông tin bổ nhiệm Phó giám đốc tải về
7 Kết quả chào mua công khai cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT) của Tập đoàn TKV tải về
8 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng tải về
9 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của công ty đại chúng tải về
10 Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
11 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Bánh mì mỏ tải về
12 Công bố sản phẩm nước đóng chai Hà Tu tải về
13 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
14 Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Tu - Vinacomin ban hành Nghị quyết số 35/NQ-VHTC và Quyết định số 2468/QĐ-VHTC "Về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành mỏ" tải về
15 Điều chỉnh giá chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
16 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
17 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2018 tải về
18 Công văn về việc Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT của TKV tải về
19 Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
20 Công bố thông tin về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu THT của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tải về
21 Công bố thông tin BCTC Quý II/2018 tải về
22 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 tải về
23 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 tải về
24 Công bố quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 tải về
25 Nghị quyết thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
26 Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
27 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
28 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
29 Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
30 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 tải về
31 Thông báo thay đổi nhân sự tải về
32 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty tải về
33 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
34 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
35 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hôị đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
36 Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty tải về
37 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017 tải về
38 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 và quyền biểu quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tải về
39 Công bố thông tin về việc bầu chủ tịch HDQT tải về
40 Công bố thông tin về nghị quyết DHCD năm 2017 tải về
41 Công bố thông tin ngày 10 tháng 02 năm 2017 tải về
42 Thông báo về ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2017 tải về
43 Công bố thông tin ngày 25 tháng 01 năm 2017 tải về
44 Công bố thông tin ngày 28 tháng 12 năm 2016 tải về
45 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 05/9/2016 tải về
46 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
47 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 02/8/2016 tải về
48 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 29/7/2016 tải về
49 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tải về
50 Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu THT niêm yết bổ sung tải về
51 Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 tải về
52 Công bố thông tin ngày 18 tháng 7 năm 2016 tải về
53 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 15/7/2016 tải về
54 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ 28/06/2016 tải về
55 Công bố thông tin ngày 23 tháng 6 năm 2016 tải về
56 Công bố thông tin về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tải về
57 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tải về
58 Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán THT tải về
59 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
60 Công bố thông tin ngày 24 tháng 5 năm 2016 tải về
61 Công bố thông tin ngày 20 tháng 5 năm 2016 tải về
62 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2015 tải về
63 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 và cổ phiếu tải về
64 Công bố thông tin về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tải về
65 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
66 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
67 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2016 tải về
68 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
69 Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
70 Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
71 Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
72 Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
73 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về
74 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về
75 Báo cáo tự giám sát của Công ty 9 tháng đầu năm 2014 tải về
76 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2014 tải về
77 Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng tải về
78 Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng thường niên năm 2014 tải về
79 Quyết định về việc chi trả tiền cổ tức năm 2013 tải về
80 Thông báo chốt danh sách quyền nhận cổ tức năm 2013 tải về
81 Thông báo về việc chuyển tài khoản lưu ký chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Tràng An ( TAS) sang Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) tải về
82 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
83 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012 tải về
84 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 tải về
85 Quyết định tạm thời bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tải về
86 Giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty tải về
87 Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2013 tải về
88 Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2013 và bầu bổ sung thành viên BKS tải về
89 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
90 Khuyến nghị chuyển tài khoản lưu ký chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Tràng An tải về
91 Biên bản họp HĐQT Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin tải về
92 Công bố thông tin bất thường 72 giờ tải về
93 Ban hành Quy chế Công bố thông tin tải về
94 Thông báo thay đổi Chủ Tịch và thành viên HĐQT tải về
95 Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tải về
96 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tải về
97 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV năm 2008 tải về
98 Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2015 sau kiểm toán tải về
99 Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2014 sau kiểm toán tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay2,090
  • Tháng hiện tại48,714
  • Tổng lượt truy cập579,716
An toàn Thực phẩm
Anh hùng Lao động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây